Com citar |
How to cite
Tot el contingut d'aquesta web (incloent textos, imatges, resultats de l'eina, etc.) està protegit per la llicència by-nc-nd de Creative Commons. Així, en fer ús de qualsevol contingut, si us plau, cita-ho amb les següents tres referències:

  • Web microalgues.cat (http://microalgues.cat)
  • Nurra et al. (2014). "Vibrating membrane filtration as improved technology for microalgae dewatering.". Bioresource Technology 157(0): 247-253.
    (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852414001400)
  • Nurra et al. (2014). "Biorefinery concept in a microalgae pilot plant. Culturing, dynamic filtration and steam explosion fractionation." Bioresource Technology 163(0): 136-142. ((http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852414005045)


All the contents of this web (which includes text, images, results of the tool, etc.) are protected by the by-nc-nd Creative Commons license. Therefore, when using any of the contents, please, cite it including the following three references:

  • Web portal microalgues.cat (http://microalgae.cat)
  • Nurra et al. (2014). "Vibrating membrane filtration as improved technology for microalgae dewatering.". Bioresource Technology 157(0): 247-253. ((http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852414001400)
  • Nurra et al. (2014). "Biorefinery concept in a microalgae pilot plant. Culturing, dynamic filtration and steam explosion fractionation." Bioresource Technology 163(0): 136-142. ((http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852414005045)


Creative Commons License

Valid HTML 4.01!

HOW TO CITE. Web patrocinada per la URV, l'IREC i la Diputació Tarragona
Un disseny de necessito.cat, 2016. Pàgines administratives. Versió de web: WPM 1.0.1.