Simulació d'una planta de producció de microalgues
Balanços de matèria, energia i econòmics. L'abast és del cultiu de les microalgues fins la obtenció de la biomassa seca.

Mass, energy and economic balances. The scope is from microalgae culturing to dry biomass obtention.


esquema


Els promotors d'aquesta web us autoritzen a fer servir aquest programa web, sense cap cost i sota la llicència Creative Commons de Reconeixement-No Comercial-Sense Obres Derivades. El programari es proporciona "tal qual" i sense cap garantia, expressa o implícita. La finalitat d'aquest programa és divulgativa i els càlculs que es realitzen i es lliuren són estimacions. L'ús dels resultats requereix cita d'aquesta obra (veure detalls en el peu de pàgina). Els promotors no es faran càrrec, en cap cas, de reclamacions d'usuaris o de tercers per qualsevol conseqüència d'ús del programa o resultats generats pel mateix.
Els promotors exclouen tota responsabilitat.
The promoters of this web grant you a permission to use the web software at no cost and under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs license. The software is provided "as is" and without warranty, express or implied. The purpose of this software is informative and calculations performed are estimations. The use of the results require citation of this software (check details at page footer). In no event will the promoters be liable for any claim by the user or for any third party claim. The promoters hereby expressly excludes all liability.
Creative Commons License HOW TO CITE. Web patrocinada per la URV, l'IREC i la Diputació Tarragona
Un disseny de necessito.cat, 2016. Pàgines administratives. Versió de web: WPM 1.0.1.