La biorefineria
Biorefineries
biorefineria Anàlogament a una típica refineria petrolera on a partir del cru s'obtenen diversos productes (asfalt, querosè, gasolines, etc.), la biorefineria fa referència a biomassa d'origen renovable.

Es teoritza sobre diversos tipus de biorefineria en relació al tipus de producte/procés, però també en funció de la flexibilitat de la fàbrica.
Així, s'anomena a una biorefineria de tercera generació aquella que és capaç de processar diversos tipus de font de biomassa i produir diversos productes.A Europa encara són escasses aquest tipus de fàbriques i una de les darreres inaugurades és la planta de Crescentino, al nord d'Itàlia, on obtenen diversos productes (entre ells 75 milions de litres de bioetanol a l'any) a partir de residus de palla d'arròs, de palla de blat, obtinguts en un radi de 70 km de la fàbrica. Així, aquest tipus de fàbrica valoritza el primer sector, fixa la població al territori i aporta desenvolupament econòmic (producció, llocs de treball, etc.).

Aplicar l'estratègia de biorefineria a les microalgues és actualment una obligació per donar sentit econòmic a l'explotació d'aquesta font de biomassa. Això implica l'obtenció de diversos productes com poden ser nutricionals (omega 3 / omega 6), cosmètics, bioalcohols, biodièsel, etc. En bona part, és degut al llarg procés requerit, que consta de les següents etapes:

  • Cultiu de les microalgues.
  • Concentració de les microalgues.
  • Trencament de la paret cel·lular per extreure totes les fraccions a valoritzar.
  • Separació i purificació de les diverses fraccions (per exemple, els greixos per produir biodièsel).
  • Transformació de la fracció en producte final (pel biodièsel, cal transesterificar els olis per produir el biocombustible; això també inclou processos de separació, purificació, etc.).

Podeu trobar més informació sobre el biorefinatge de les microalgues en aquests articles:

Analogous to a typical oil refinery where from crude oil various products are obtained (asphalt, kerosene, gasoline, etc.), the biorefineries refers to renewable biomass sources.

There are several types of biorefineries in relation to the type of product / process, but also in terms of the flexibility of the factory. A biorefinary is labeled as third generation if it is able to process various types of biomass sources and manufactures various products. In Europe there are still few 3rd generation factories. An latest opened one is located at Crescentino in northern Italy. They obtain various products (including 75 million liters of bioethanol per year) from waste rice straw, wheat straw, obtained in a 70 km radius of the factory. Thus, this type of factory valorizes the first sector, fixes population in the region and provides economic development (production, employment, etc.).

To apply the biorefinery strategy in microalgae is currently a must to provide economic sense to the exploitation of this source of biomass. This involves obtaining various products such as nutraceuticals (omega 3 / omega 6), cosmetics, bio-alcohol, biodiesel, etc. The reason of that is mainly due to the required large number of process steps, which consists on the following stages:

  • Microalgae culturing.
  • Microalgae harvesting.
  • Cell disruption to extract the fractions to be valorized.
  • Separation and purification of the several fractions (lipids to produce biodiesel, carbohydrates to produce bioalcohol, etc.).
  • Conversion of each fraction to the final product. For example, to obtain biodiesel, oil should be transesterified. Thus, it also includes separation and purification processes.

You can find further information about microalgae biorefining at the following links:

Creative Commons License

Creative Commons License

HOW TO CITE. Web patrocinada per la URV, l'IREC i la Diputació Tarragona
Un disseny de necessito.cat, 2016. Pàgines administratives. Versió de web: WPM 1.0.1.